คุ้มศิริ ภ., จันทร์แก้ว ศ., กองพล ธ., เซ็งสะ อ., และ คำแก้ว ธ. “การศึกษารายกรณีผู้รับบริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ในภาวะวิกฤตและแนวทางให้การปรึกษา”. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปี 28, ฉบับที่ 2, เมษายน 2020, น. 99-110, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/210838.