ปัญญาว่อง ว. “การป้องกันและจัดการการรังแกกันในโรงเรียน”. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปี 27, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2019, น. 133-44, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/204156.