คำออน เ., ชาญศิลป์ ช., ศรีสุรภานนท์ ม., และ สุระดม ช. “การพัฒนาและทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงเชิงสอดคล้องของแบบประเมินการเลี้ยงดูของผู้ปกครอง Alabama Parenting Questionnaire (APQ) ฉบับภาษาไทย”. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปี 27, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2019, น. 107-20, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/204133.