เหล่านิยมไทย ร., สิงหกันต์ ศ., และ ภัทรายุตวรรตน์ ส. “การศึกษาคุณสมบัติของแบบประเมินความฉลาดทางสติสัมปชัญญะไทย”. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปี 29, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, น. 105-13, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/201409.