[1]
P. Kandee, P. Sukwong, และ D. Weiangkham, “การรับรู้แรงสนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุในเขตชนบทภาคเหนือตอนบน”, J Ment Health Thai, ปี 24, ฉบับที่ 1, น. 40–51, ก.ค. 2016.