[1]
ตันอารีย์ อ., “บรรณาธิการแถลง”, J Ment Health Thai, ปี 30, ฉบับที่ 2, น. A, มิ.ย. 2022.