[1]
กังสวิวัฒน์ ณ., พรนภดล ช., มุสิกพันธ์ ว., และ หทัยอยู่สุข ส., “การศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับผู้เล่นเกมมืออาชีพ : คุณลักษณะ เส้นทางอาชีพ และผลกระทบในมิติด้านจิตสังคม”, J Ment Health Thai, ปี 30, ฉบับที่ 3, น. 250–63, ก.ย. 2022.