[1]
ลี้สวัสดิ์ ช., T. Dejkong, และ ธนภควัต ล., “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความลังเลใจและความต้องการรับวัคซีนโควิด 19”, J Ment Health Thai, ปี 30, ฉบับที่ 2, น. 161–70, มิ.ย. 2022.