[1]
วรรณทอง ข., “ความชุกของภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยการฟอกเลือด คลินิกไตเทียม โรงพยาบาลสกลนคร”, J Ment Health Thai, ปี 30, ฉบับที่ 2, น. 137–46, มิ.ย. 2022.