[1]
สินรัชตานันท์ อ., “การศึกษาพฤติกรรมการฆ่าตัวตายและทำร้ายตนเองของผู้ป่วยออทิสติก ในโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์”, J Ment Health Thai, ปี 30, ฉบับที่ 2, น. 125–36, มิ.ย. 2022.