[1]
วราอัศวปติ โ., ลำใย ว., โพธิ์โน ก., ตันติรังสี น., และ จันทะโม ป., “ผลของการบำบัด start over and survive (SOS) ต่อการลดการเสพซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตที่มีปัญหาการใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน”, J Ment Health Thai, ปี 30, ฉบับที่ 2, น. 87–99, มิ.ย. 2022.