[1]
สมุทรสินธุ์ ไ., ศิลปกิจ อ., และ ชมชื่น ร., “ผลของการให้วิตามินดีในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีภาวะพร่องหรือขาดวิตามินดี : การศึกษาแบบเปิด”, J Ment Health Thai, ปี 30, ฉบับที่ 1, น. 1–12, ม.ค. 2022.