[1]
คุ้มศิริ ภ., แสนเทพ ศ., คำแก้ว ธ., และ กองพล ธ., “แนวทางการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางเทคโนโลยี : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ”, J Ment Health Thai, ปี 30, ฉบับที่ 2, น. 171–83, มิ.ย. 2022.