[1]
กิตติรัตนไพบูลย์ พ., “บรรณาธิการแถลง”, J Ment Health Thai, ปี 29, ฉบับที่ 2, น. A-B, มิ.ย. 2021.