[1]
รุ่งเรืองกลกิจ ส. และ กิตติรัตนไพบูลย์ พ., “ผลกระทบของเพศภาวะต่อสุขภาพจิตและแนวคิดเพศภาวะกำหนดนโยบายสุขภาพจิต”, J Ment Health Thai, ปี 29, ฉบับที่ 3, น. 259–72, ก.ย. 2021.