[1]
เครือนวล อ., เสถียรลัคนา ถ. ., โล่เสถียรกิจ พ., สุปัญญา ส., ธีรรัตน์ไชยเลิศ พ., และ กลับคุณ พ., “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยระหว่างการให้ยารักษาโรคจิตวันละครั้ง และวันละหลายครั้งในผู้ป่วยโรคจิตเภท : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ”, J Ment Health Thai, ปี 29, ฉบับที่ 2, น. 177–188, มิ.ย. 2021.