[1]
วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ย., “การดำเนินงานสุขภาพจิตภายใต้วิกฤตโควิด 19 ของประเทศไทย”, J Ment Health Thai, ปี 28, ฉบับที่ 4, น. 280–291, ธ.ค. 2020.