[1]
พุ่มไพศาลชัย ว. และ เรือนก้อน ช., “ภาระทางเศรษฐศาสตร์ของโรคติดสุราจากระดับโรงพยาบาลสู่ภาพรวมระดับประเทศ”, J Ment Health Thai, ปี 28, ฉบับที่ 2, น. 150–160, พ.ค. 2020.