[1]
คุ้มศิริ ภ., จันทร์แก้ว ศ., กองพล ธ., เซ็งสะ อ., และ คำแก้ว ธ., “การศึกษารายกรณีผู้รับบริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ในภาวะวิกฤตและแนวทางให้การปรึกษา ”, J Ment Health Thai, ปี 28, ฉบับที่ 2, น. 99–110, เม.ย. 2020.