[1]
ปัญญาว่อง ว., “การป้องกันและจัดการการรังแกกันในโรงเรียน”, J Ment Health Thai, ปี 27, ฉบับที่ 2, น. 133–144, ก.ค. 2019.