[1]
คำออน เ., ชาญศิลป์ ช., ศรีสุรภานนท์ ม., และ สุระดม ช., “การพัฒนาและทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงเชิงสอดคล้องของแบบประเมินการเลี้ยงดูของผู้ปกครอง Alabama Parenting Questionnaire (APQ) ฉบับภาษาไทย”, J Ment Health Thai, ปี 27, ฉบับที่ 2, น. 107–120, ก.ค. 2019.