[1]
เหล่านิยมไทย ร., สิงหกันต์ ศ., และ ภัทรายุตวรรตน์ ส., “การศึกษาคุณสมบัติของแบบประเมินความฉลาดทางสติสัมปชัญญะไทย”, J Ment Health Thai, ปี 29, ฉบับที่ 2, น. 105–113, มิ.ย. 2021.