ตันอารีย์ อธิบ. 2022. “บรรณาธิการแถลง”. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 30 (2). Bangkok, Thailand:A. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/257055.