กังสวิวัฒน์ ณัฐพร, พรนภดล ชาญวิทย์, มุสิกพันธ์ วิมลทิพย์, และ หทัยอยู่สุข สมบูรณ์. 2022. “การศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับผู้เล่นเกมมืออาชีพ : คุณลักษณะ เส้นทางอาชีพ และผลกระทบในมิติด้านจิตสังคม”. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 30 (3). Bangkok, Thailand:250-63. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/256508.