ลี้สวัสดิ์ ชิโนรส, Terdsak Dejkong, และ ธนภควัต ลือจรรยา. 2022. “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความลังเลใจและความต้องการรับวัคซีนโควิด 19”. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 30 (2). Bangkok, Thailand:161-70. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/255898.