วรรณทอง ขจรศักดิ์. 2022. “ความชุกของภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยการฟอกเลือด คลินิกไตเทียม โรงพยาบาลสกลนคร”. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 30 (2). Bangkok, Thailand:137-46. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/254268.