สินรัชตานันท์ อนัญญา. 2022. “การศึกษาพฤติกรรมการฆ่าตัวตายและทำร้ายตนเองของผู้ป่วยออทิสติก ในโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์”. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 30 (2). Bangkok, Thailand:125-36. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/253471.