วราอัศวปติ โกศล, ลำใย วรท, โพธิ์โน กิตต์กวี, ตันติรังสี นพพร, และ จันทะโม ปราณี. 2022. “ผลของการบำบัด Start over and Survive (SOS) ต่อการลดการเสพซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตที่มีปัญหาการใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน”. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 30 (2). Bangkok, Thailand:87-99. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/253216.