พีรวงศ์ ธนวัฒน์. 2022. “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะแมกนีเซียมในเลือดต่ำกับความรุนแรงของภาวะขาดสุราในผู้ป่วยอุบัติเหตุ”. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 30 (2). Bangkok, Thailand:114-24. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/253073.