สมุทรสินธุ์ ไพฑูรย์, ศิลปกิจ อรวรรณ, และ ชมชื่น รสสุคนธ์. 2022. “ผลของการให้วิตามินดีในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีภาวะพร่องหรือขาดวิตามินดี : การศึกษาแบบเปิด”. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 30 (1). Bangkok, Thailand:1-12. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/252665.