คุ้มศิริ ภาสกร, แสนเทพ ศุภวิชญ์, คำแก้ว ธัญญาภรณ์, และ กองพล ธนาภรณ์. 2022. “แนวทางการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางเทคโนโลยี : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ”. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 30 (2). Bangkok, Thailand:171-83. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/252663.