ไล้สุวรรณชาติ ปัญจรัตน์, สุธีประเสริฐ ธานินทร์, และ บุญศิริลักษณ์ สุภาพร. 2022. “ปัจจัยทำนายการกลั่นแกล้งและถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนในภาคกลางของประเทศไทย”. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 30 (2). Bangkok, Thailand:100-13. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/252315.