กิตติรัตนไพบูลย์ พันธุ์นภา. 2021. “บรรณาธิการแถลง”. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 29 (2). Bangkok, Thailand:A-B. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/250167.