รุ่งเรืองกลกิจ สมพร, และ กิตติรัตนไพบูลย์ พันธุ์นภา. 2021. “ผลกระทบของเพศภาวะต่อสุขภาพจิตและแนวคิดเพศภาวะกำหนดนโยบายสุขภาพจิต”. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 29 (3). Bangkok, Thailand:259-72. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/247226.