เครือนวล อนุสรา, เสถียรลัคนา ถนอมพงษ์, โล่เสถียรกิจ พลภัทร์, สุปัญญา สุทธา, ธีรรัตน์ไชยเลิศ พรทิพย์, และ กลับคุณ พินทุสร. 2021. “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยระหว่างการให้ยารักษาโรคจิตวันละครั้ง และวันละหลายครั้งในผู้ป่วยโรคจิตเภท : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ”. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 29 (2). Bangkok, Thailand:177-88. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/245908.