ศิริอำพันธ์กุล พนิดา, และ กีบาง จุไรรัตน์. 2021. “พื้นอารมณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเด็กปฐมวัย”. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 29 (1). Bangkok, Thailand:80-92. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/244406.