วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ยงยุทธ. 2020. “การดำเนินงานสุขภาพจิตภายใต้วิกฤตโควิด 19 ของประเทศไทย”. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 28 (4). Bangkok, Thailand:280-91. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/242486.