พุ่มไพศาลชัย วัลลดา, และ เรือนก้อน ชิดชนก. 2020. “ภาระทางเศรษฐศาสตร์ของโรคติดสุราจากระดับโรงพยาบาลสู่ภาพรวมระดับประเทศ”. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 28 (2). Bangkok, Thailand:150-60. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/235863.