คุ้มศิริ ภาสกร, จันทร์แก้ว ศศิญา, กองพล ธนาภรณ์, เซ็งสะ อัสมะห์, และ คำแก้ว ธัญญาภรณ์. 2020. “การศึกษารายกรณีผู้รับบริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ในภาวะวิกฤตและแนวทางให้การปรึกษา”. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 28 (2). Bangkok, Thailand:99-110. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/210838.