ปัญญาว่อง วิมลวรรณ. 2019. “การป้องกันและจัดการการรังแกกันในโรงเรียน”. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 27 (2). Bangkok, Thailand:133-44. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/204156.