คำออน เอฬิณา, ชาญศิลป์ ชวนันท์, ศรีสุรภานนท์ มานิต, และ สุระดม ชวิศา. 2019. “การพัฒนาและทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงเชิงสอดคล้องของแบบประเมินการเลี้ยงดูของผู้ปกครอง Alabama Parenting Questionnaire (APQ) ฉบับภาษาไทย”. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 27 (2). Bangkok, Thailand:107-20. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/204133.