เหล่านิยมไทย รุจินันท, สิงหกันต์ ศุภโชค, และ ภัทรายุตวรรตน์ สุชีรา. 2021. “การศึกษาคุณสมบัติของแบบประเมินความฉลาดทางสติสัมปชัญญะไทย”. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 29 (2). Bangkok, Thailand:105-13. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/201409.