ตันอารีย์ อ. บรรณาธิการแถลง. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, Bangkok, Thailand, v. 30, n. 2, p. A, 2022. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/257055. Acesso em: 26 ก.ย. 2022.