กังสวิวัฒน์ ณ.; พรนภดล ช.; มุสิกพันธ์ ว.; หทัยอยู่สุข ส. การศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับผู้เล่นเกมมืออาชีพ : คุณลักษณะ เส้นทางอาชีพ และผลกระทบในมิติด้านจิตสังคม. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, Bangkok, Thailand, v. 30, n. 3, p. 250–63, 2022. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/256508. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.