ลี้สวัสดิ์ ช.; DEJKONG, T.; ธนภควัต ล. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความลังเลใจและความต้องการรับวัคซีนโควิด 19. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, Bangkok, Thailand, v. 30, n. 2, p. 161–70, 2022. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/255898. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.