วรรณทอง ข. ความชุกของภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยการฟอกเลือด คลินิกไตเทียม โรงพยาบาลสกลนคร. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, Bangkok, Thailand, v. 30, n. 2, p. 137–46, 2022. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/254268. Acesso em: 17 เม.ย. 2024.