สินรัชตานันท์ อ. การศึกษาพฤติกรรมการฆ่าตัวตายและทำร้ายตนเองของผู้ป่วยออทิสติก ในโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, Bangkok, Thailand, v. 30, n. 2, p. 125–36, 2022. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/253471. Acesso em: 30 ก.ย. 2022.