วราอัศวปติ โ.; ลำใย ว.; โพธิ์โน ก.; ตันติรังสี น.; จันทะโม ป. ผลของการบำบัด start over and survive (SOS) ต่อการลดการเสพซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตที่มีปัญหาการใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, Bangkok, Thailand, v. 30, n. 2, p. 87–99, 2022. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/253216. Acesso em: 8 ต.ค. 2022.