สมุทรสินธุ์ ไ.; ศิลปกิจ อ.; ชมชื่น ร. ผลของการให้วิตามินดีในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีภาวะพร่องหรือขาดวิตามินดี : การศึกษาแบบเปิด. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, Bangkok, Thailand, v. 30, n. 1, p. 1–12, 2022. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/252665. Acesso em: 29 ม.ค. 2023.