คุ้มศิริ ภ.; แสนเทพ ศ.; คำแก้ว ธ.; กองพล ธ. แนวทางการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางเทคโนโลยี : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, Bangkok, Thailand, v. 30, n. 2, p. 171–83, 2022. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/252663. Acesso em: 30 ก.ย. 2022.